Vietnamese & Other Asian Communities

This area of the Company is led by Ha Nguyen, who speaks Vietnamese, and is familiar with the cultural and religious needs of the Vietnamese community, and many other Asian communities. To contact Ha, call (03) 9558 4999 .

Coäng ñoàng Vieät nam & Caùc Coäng ñoàng AÙ Chaâu khaùc

Trong coâng ty, lónh vöïc naøy do Ha Nguyeãn ñaõm traùch, noùi tieáng Vieät, bieátraát roõ nhöõng nhu caàu veà vaên hoùa vaø toân giaùo cuûa Coäng ñoàng Vieät nam vaønhieàu coäng ñoàng AÙ chaâu khaùc. Muoán lieân laïc vôùi Ha, xin goïi soá (03) 9558 4999 .

For further information, contact Ha Nguyen at info@tobinbrothers.com.au