Vietnamese & Other Asian Communities

This area of the Company is led by Hai-Anh Nguyen, who speaks Vietnamese, and is familiar with the cultural and religious needs of the Vietnamese community, and many other Asian communities. To contact Hai-Anh, call (03) 9373 7000.

Cộng đồng Việt Nam & Các Cộng đồng Á Châu khác.
Trong công ty, lãnh vực này do Nguyễn Thị Hải-Anh phụ trách, nói tiếng Việt, biết rõ những nhu cầu về văn hóa và tôn giáo của cộng đồng Việt Nam và nhiều cộng đồng Á Châu khác. Muốn liên lạc với Hải Anh, xin gọi số (03) 9373 7000.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Hải Anh qua

For further information, contact Hai-Anh Nguyen at info@tobinbrothers.com.au